Organisatie

In de Smart Mobility Community for Standards & Practices spannen professionals, werkzaam bij overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen, zich in om gezamenlijke randvoorwaardelijke vraagstukken te agenderen, prioriteren en beantwoorden. Met als doel om de implementatie van slimme mobiliteitsoplossingen te versnellen. De Smart Mobility community for Standards & Practices is gekoppeld aan het Regeerakkoord en de Smart Mobility Agenda van het Ministerie IenW enerzijds en heeft anderzijds een sterke link met projecten waarin Smart Mobility oplossingen worden geïmplementeerd. Met de Smart Mobility community for Standards & Practices beogen we een duidelijke plaats te realiseren waar publieke en private partijen elkaar en beschikbare informatie vinden.

Joëlle van den Broek is verantwoordelijk voor het programmamanagement. Samen met een schakelt zij met de stakeholders uit de community. 

De werkwijze

Kern van het proces is de gezamenlijke werkagenda. De werkagenda concentreert zich op actuele thema’s met vraagstukken die op korte termijn om een concreet resultaat vragen, bijvoorbeeld een werkwijze, protocol, architectuur, standaard, etc. De agenda wordt vastgesteld met de community vanuit actuele vraagstukken in lopende projecten, gekoppeld aan prioriteiten vanuit beleid en internationale ontwikkelingen. Dit is een continu proces met het agendateam als schakel naar stakeholders, projecten en internationale gremia. De werkagenda wordt gedurende het jaar door het agendateam besproken en bijgesteld, onder meer op basis van input uit brede sessies en wensen vanuit het netwerk.

Duiding en doorwerking van de resultaten

De uitkomsten (producten, afspraken/ standaarden, keuzen) van de werkagenda worden teruggelegd in de Community van belanghebbenden. Daarmee wordt bedoeld: de projecten, de beleidsmakers, de wegbeheerders, het bedrijfsleven die deelnemen in het ontstaan van de werkagenda, de productie en/of afstemming over producten als ook de beoordeling daarvan.