Organisatie

Het DITCM programma organiseert en faciliteert de Smart Mobility Community for Standards and Practices. Joelle van den Broek is verantwoordelijk voor het programmamanagement. Zij doet dit in opdracht van de nationale programma's Connecting Mobility en Beter Benutten. DITCM is het C-ITS en C-AD innovatieprogramma onder Connekt en AutmotiveNL, en de Smart Mobility Community is een logisch onderdeel van beide netwerkorganisaties.

Voor de agendering, vaststelling en realisatie van de werkagenda, schakelt DITCM met de stakeholders uit de community. Per thema is vanuit de community een thematrekker aangewezen die samen met de programmamanager de community ondersteunt bij het realiseren van de werkagenda.

Dit team van thematrekkers en programmamanager bewaakt de samenhang van de thema’s, de koppeling met projecten en internationale aansluiting en de prioritering in realisatie van de werkagenda in overleg met de opdrachtgevers van beleid.. Dit team wisselt qua samenstelling in de loop van de tijd, aangezien de agenda dynamisch is, inspelend op actuele vraagstukken en thema’s.

De werkwijze

Kern van het proces is de gezamenlijke werkagenda. De werkagenda concentreert zich op actuele thema’s met vraagstukken die op korte termijn om een concreet resultaat vragen, bijvoorbeeld een werkwijze, protocol, architectuur, standaard, etc. De agenda wordt vastgesteld met de community vanuit actuele vraagstukken in lopende projecten, gekoppeld aan prioriteiten vauit beleid en internationale ontwikkelingen. Door de vraagstukken te koppelen aan projecten, worden enerzijds projecten geholpen met toekomstvaste keuzes en anderzijds kunnen de resultaten en producten van de community verrijkt en getoetst worden met de in de praktijk geleerde lessen. Dit is een continu proces met de thematrekkers als schakel naar stakeholders, projecten en internationale gremia. De werkagenda wordt twee keer per jaar in een openbare sessie besproken en bijgesteld.

 

De uitkomsten (producten, standaarden, keuzen, voorstellen voor wet- en regelgeving) van de werkagenda worden teruggelegd in de Community van belanghebbenden. Daarmee wordt bedoeld: de projecten, de beleidsmakers, de wegbeheerders, het bedrijfsleven die deelnemen in het ontstaan van de werkagenda, de productie en/of afstemming over  producten als ook de beoordeling daarvan.

Na vaststelling dat voldoende instemming en draagvlak is bereikt, worden deze uitkomsten vastgesteld door I&M zodat deze doorwerken in beleid, wet- en regelgeving, investeringsagenda’s, samenwerkingsvormen, B&O, nieuwe projecten en internationale inbreng. Op relevante onderdelen (m.n. standaarden) zullen waar nodig CROW, MOGIN, NEN & RDW betrokken worden om doorwerking in producten, aanbestedingen en toezicht georganiseerd te krijgen.

Duiding en doorwerking van de resultaten

De uitkomsten (producten, standaarden, keuzen, voorstellen voor wet- en regelgeving) van de werkagenda worden teruggelegd in de Community van belanghebbenden. Daarmee wordt bedoeld: de projecten, de beleidsmakers, de wegbeheerders, het bedrijfsleven die deelnemen in het ontstaan van de werkagenda, de productie en/of afstemming over  producten als ook de beoordeling daarvan.

Na vaststelling dat voldoende instemming en draagvlak is bereikt, worden deze uitkomsten vastgesteld door I&M zodat deze doorwerken in beleid, wet- en regelgeving, investeringsagenda’s, samenwerkingsvormen, B&O, nieuwe projecten en internationale inbreng. Op relevante onderdelen (m.n. standaarden) zullen waar nodig CROW, MOGIN, NEN & RDW betrokken worden om doorwerking in producten, aanbestedingen en toezicht georganiseerd te krijgen.